الازمنة

الزمن الحاضر في اللغة الايطالية

الزمن الحاضر في اللغة الايطالية

Il presente indicativo – الزمن الحاضر يستعمل

 • In questo momento
 • في هذه اللحضة
 • La mama prepar(a) la cena
 • الام تحضر العشاء
 • I ragazzi gioc(ano) a calcio nel cortile
 • الشباب يلعيون الكرة في الفناء
 • Giulia legg(e) un libro
 • جوليا تقرا كتاب
 • Azione abituale
 • عمل اعتيادي
 • Tutte le domeniche (sono) a casa di mia madre
 • كل احد نكون في منزل امي
 • Ogni mattino Nelly (fa) colazione alla 9
 • كل صباح نيلي تعمل فطور في التسعة
 • Ogni giorno Linda e Giorgio accompagn(ano) la loro bambina a scuola
 • كل نهار ليندا وجورجيو يرافقان ابنتهم للمدرسة

تصريف الافعال النظامية باستثناء finire واخواتها لان لهم تصريف اخر

 •  Mangiare. يأكل Credere يثق Partire يغادر
 •  Mangio. Credo. Parto…… Io
 •  Mangi. Credi. Parti…… Tu
 •  Mangia. Crede. Parte……. Lui/lei
 •  Mangiamo. Crediamo. . Partiamo…… Noi
 •  Mangiate. Credete. Partite……. Voi
 •  Mangiano. Credono. Partono……. Loro

تصريف اهم افعال شاذةi verbi irregulariبالترتيب

 • Essere : sono , sei, è, siamo , siete , sono
 • يكون
 • Avere : ho, hai , ha , abbiamo, avete, hanno
 • يملك
 • Andare: vado, vai , va , andiamo, andate , vanno
 • يذهب
 • Fare : faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno
 • يفعل متل do بالانكليش
 • Dare: do, dai, dà, diamo, date, danno
 • يعطي
 • dà يعطي هو اما da حرف جر انتبه
 • Sapere: so, sai, sa , sappiamo , sapete, sanno
 • يعلم
 • Dire: dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono
 • يقول
 • Volere: voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, voglionoي
 • ريد
 • Bere: bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono
 • يشرب
 • Uscire: esco, esci ,esce, usciamo, uscite, escono
 • يخرج
 • Salire: salgo , sali, sale, saliamo, salite, salgono
 • يسافر
 • viaggiare

لاحظ الافعال الشاذة لاتتغير على الاغلب مع noi, voi

زر الذهاب إلى الأعلى